محورهای همایش

سه شنبه 23 مهر 10:51


محورهای همایش

محورهای همایش

1-حمایت های حقوق بشری از ادیان الهی

1-1 رویکرد حقوق بشری به حمایت از آزادی بیان، عقیده، مذهب و تجلیات دینی

1-2 بررسی انطباق رفتار دولتها با الگوهای حقوق بشری در قبال باورمندان ادیان الهی

1-3 ریشه یابی تبعیضهای مثبت و منفی ساختاری و قانونی نسبت به ادیان الهی در نظام های حقوقی

1-4 ریشه یابی تبعیضهای مثبت و منفی رفتاری نسبت به ادیان الهی 

1-5 مطالعه ی تطبیقی رویکرد نظامهای مختلف به ادیان الهی از منظر حقوق بشر

1-6 ضمانت اجراهای مؤثر در  تضمین های حقوق دینی دین باوران

1-7 مطالعه پرونده ها (کیس های) نقض فاحش حقوق دینداران اعم از ژنوسید و جنایت علیه بشریت

 

2-حمایت از ادیان الهی از منظر فلسفه  حقوق

2-1 تبیین دیدگاه های حمایتی برای حضور دین در عرصه ی اجتماعی و دولت

2-2 تبیین نگرشهای فلسفی هوادار دخالت دین در اداره ی جامعه و دولت (مطالعه ی موردی نظام ولایت فقیه)

2-3 بررسی رویکردهای ناظر بر عرفی سازی دین و مقدسات دینی در نظامهای حقوقی - تقنینی

2-4 بررسی تأثیر نحوه نگرش به دین در نظامهای حقوقی بر نوع حمایتهای حقوق بشری از دین باوران

2-5 بررسی نگرش های لائیسم و سکولاریسم به دین در نظامهای حقوقی - تقنینی

2-6 حاکمیت دین یا دینداران در دولت، بررسی دو اندیشه ی سکولار و دین گرا

2-7 الزامات فلسفی حمایت حقوقی از ادیان الهی

2-8 حقوق ادیان؛ چیستی، چرایی و گستره ی آن

 

3 حمایت از ادیان الهی در منابع دینی

3-1 جایگاه حمایت حقوقی از ادیان الهی در فقه امامیه

3-2 جایگاه حمایت حقوقی از ادیان الهی در فقه مذاهب اربعه

3-3 مطالعه ی تطبیقی حمایت حقوقی از ادیان الهی در فقه مذاهب پنج گانه اسلامی

3-4 جایگاه حمایت حقوقی از ادیان الهی در آیین یهود

3-5 جایگاه حمایت حقوقی از ادیان الهی در مذاهب مسیحی

3-6 جایگاه حمایت حقوقی از ادیان الهی در آیین زرتشتی

3-7 حمایت از ادیان الهی در سیره ی رهبران

 

4-حمایـت از ادیـان الهـی در حقـوق داخلـی و بیـن المللـی

4-1 تبیین جایگاه ادیان الهی در منابع الزام آور حقوق داخلی

4-2 جایگاه ادیان الهی در منابع عرفی و لازم الاتباع در حقوق بین الملل

4-3 مطالعه ی تطبیقی الگوها، تدابیر و ابزارهای حمایت از ادیان الهی در اسناد ملی کشورهای مختلف

4-4 مطالعه ی تطبیقی الگوها، تدابیر و ابزارهای حمایت از ادیان الهی در اسناد و منابع منطقه ای و بین المللی

4-5 بررسی رویه ی قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی در حمایت از ادیان الهی

4-6 سیاست جنایی ملی و بین المللی در قبال ادیان الهی

4-7 سیاست های کلی نظام و خط مشی ملی در قبال ادیان در ایران

4-8 ظرفیت های مغفول نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حمایت از ادیان و دین باوران

4-9 راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقای نقش سازمان های بین المللی به ویزه سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از حقوق ادیان و دین باوران

4-10 نقش سازمانهای بین المللی غیردولتی (ان جی او) در دفاع از حقوق ادیان و دین باوران


محورهای همایش
محورهای     همایش                                    


chapta